Kedudukan Hadits Tujuh Puluh Dua Golongan Umat Islam


Akhir-akhir ini,
kita sering mendengar ada beberapa khatib dan penulis yang membawakan hadits
tentang tujuh puluh dua golongan umat Islam masuk neraka dan satu golongan umat
Islam masuk surga adalah hadits lemah, dan yang benar kata mereka adalah tujuh
puluh dua golongan masuk surga dan satu golongan saja yang masuk neraka, yaitu
golongan zindiq. Mereka melemahkan hadist tersebut karena tiga hal
:


 1. size=2>Karena sanad-sanadnya ada kelemahan.

 

 • size=2>Karena jumlah bilangan golongan yang celaka itu berbeda-beda, misalnya
  : satu hadits mengatakan 72 golongan masuk neraka, di hadits lain disebutkan
  71 golongan dan di lain hadits disebutkan 70 golongan lebih tanpa menentukan
  batasnya.
 • size=2>Karena makna (isi) hadits tersebut tidak cocok dengan akal, semestinya
  kata mereka ; umat Islam ini menempati surga atau minimal menjadi separoh
  penghuni ahli surga.
 • size=2>Dalam tulisan ini Insya Allah saya akan menjelaskan kedudukan sebenarnya
  hadits ini serta penjelasan dari para Ulama Ahli Hadits, sehingga dengan
  demikian akan hilang kemusykilan yang ada, baik dari segi sanadnya maupun dari
  segi maknanya.
  size=2>
  size=2>
  color=black>JUMLAH HADITS TENTANG TERPECAHNYA
  UMAT
  .
  size=2>
  size=2>Kalau kita kumpulkan hadits-hadits tentang terpecahnya umat menjadi 73
  golongan dan satu golongan yang masuk surga, lebih kurang ada lima belas hadits
  yang diriwayatkan oleh lebih dari sepuluh ahli hadits dari 14 (empat belas)
  shahabat Rasulullah SAW, yaitu ; Abu Hurairah, Mu’awiyah, Abdullah bin ‘Amr bin
  Al-‘Ash, Auf bin Malik, Abu Umamah, Ibnu Mas’ud, Jabir bin Abdillah, Sa’ad bin
  Abi Waqqash, Abu Darda’, Watsilah bin Al-Asqa’, Amr bin ‘Auf Al-Muzani, Ali bin
  Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy’ariy, dan Anas bin Malik.
  size=2>
  size=2>Sebagian dari hadit-hadits tersebut ialah :
  size=2>Artinya :

  size=2>”Dari Abu Hurairah ia berkata : ”Telah bersabda Rasulullah SAW. Kaum
  Yahudi telah terpecah menjadi 71 (tujuh puluh satu) golongan atau 72 (tujuh
  puluh dua) golongan dan Kaum Nashrani telah terpecah menjadi 71 (tujuh puluh
  satu) golongan atau 72 (tujuh puluh dua) golongan dan ummatku akan terpecah
  menjadi 73 (tujuh puluh tiga) golongan”.

  Keterangan
  :
  Hadits ini
  diriwayatkan oleh :

  1. size=2>Abu Dawud : Kitabus Sunnah, 1 bab Syarhus Sunnah 4 : 197-198 nomor
   hadits 4596. Dan hadits di atas adalah lafadz Abu Dawud.
  2. size=2>Tirmidzi : Kitabul Iman, 18 bab Maa ja’a fi ‘Iftiraaqi Hadzihil Ummah,
   nomor 2778 dan ia berkata : Hadits ini HASAN SHAHIH. (lihat Tuhfatul-Ahwadzi
   VII : 397-398).
  3. size=2>Ibnu Majah : 36 Kitabul Fitan, 17 bab Iftiraaqil Umam, nomor
   3991.
  4. size=2>Imam Ahmad dalam Musnadnya 2 : 332 tanpa menyebutkan kata
   Nashara.
  5. size=2>Hakim dalam kitabnya : Al-Mustadrak : Kitabul Iman 1 : 6 dan ia berkata
   : Hadits ini banyak sanadnya dan berbicara masalah pokok-pokok
   agama.
  6. size=2>Ibnu hibban dalam kitab Mawaariduzh-Zhan’aam: 31 Kitabul Fitan, 4 bab
   Iftiraaqil Umam, halaman 454 nomor 1834.
  7. size=2>Abu Ya’la Al-Mushiliy dalam kitabnya Al-Musnad : Musnad Abu
   Hurairah.
  8. size=2>Ibnu Abi ‘Ashim dalam kitab ”As-Sunnah”, bab 19-bab Fima Akhbara
   Bihin Nabi Anna Ummatahu Sataf Tariqu juz I hal. 33 nomor 66.
  9. size=2>Ibnu Baththah Fil Ibanatil Kubra : bab Dzikri Iftiraaqil Umma
   Fiidiiniha, Wa’alakam Tartaraqul Ummah ?. juz I hal. 228 nomor
   252.
  10. size=2>Al-Aajurriy dalam kitabnya ”Asy-Syari’ah” bab Dzikri Iftiraaqil Umam
   halaman 15.
  size=2>Semua ahli hadits tersebut di atas meriwayatkan dari jalan Muhammad bin
  ‘Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurarirah dari Nabi SAW.
  size=2>
  size=2>
  size=2>RAWI HADITS
  size=2>
  size=2>A.  Muhammad bin ‘Amr bin Alqamah bin Waqqash
  Al-Alilitsiy.
  • size=2>Imam Abu Hatim berkata : Ia baik haditsnya, ditulis haditsnya dan dia
   adalah seorang Syaikh (guru).
  • size=2>Imam Nasa’i berkata : Ia tidak apa-apa (yakni boleh dipakai), dan
   pernah ia berkata bahwa Muhammad bin ‘Amr adalah orang yang
   tsiqah.
  • size=2>Imam Dzahabi berkata : Ia seorang Syaikh yang terkenal dan haditsnya
   hasan.
  • size=2>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata : Ia orang yang benar, hanya
   ada beberapa kesalahan.

  size=2>(Lihat : Al-Jarhu wat Ta’dil 8 : 30-31, Mizanul I’tidal III : 367,
  Tahdzibut Tahdzib IX : 333-334, Taqribut Tahdzib II : 196).

  B.  Abu
  Salamah itu Abdur-Rahman bin Auf. Beliau adalah rawi Tsiqah, Abu Zur’ah
  berkata : Ia
  seorang rawi Tsiqah.
  size=2>(lihat : Tahdzibut Tahdzib XII : 127. Taqribut Tahdzib II :
  430).
  size=2>
  size=2>
  color=black>DERAJAT HADITS.
  size=2>
  size=2>Hadits ini derajatnya : HASAN, karena ada Muhammad bin ‘Amr, tetapi
  hadits ini menjadi SHAHIH karena banyak SYAWAHIDNYA.
  size=2>
  size=2>Tirmidzi berkata : Hadits ini HASAN SHAHIH.
  size=2>Hakim berkata : Hadits ini SHAHIH menurut syarat Muslim dan keduanya
  (yaitu : Bukhari, Muslim) tidak mengeluarkannya, dan Imam Dzahabi menyetujuinya.
  (Mustadrak Hakim : Kitabul ‘Ilmi juz I hal. 128).
  size=2>
  Ibnu
  Hibban dan Asy-Syathibi dalam Al-‘Itisham 2 : 189 menshahihkan hadits ini.
  Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani menshahihkan hadits ini dalam kitab
  Silsilah Hadits Shahih No. 203 dan Shahih Tirmidzi No. 2128.
  size=2>Artinya :

  size=2>”Dari Abu Amir Abdullah bin Luhai, dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan,
  bahwasanya ia (Mu’awiyah) pernah berdiri dihadapan kami, lalu ia berkata :
  Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami,
  kemudian beliau bersabda : Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kami
  dari ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) terpecah menjadi 72 (tujuh puluh dua)
  golongan, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 (tujuh puluh
  tiga) golongan. (Adapun) yang tujuh puluh dua akan masuk neraka dan satu
  golongan akan masuk surga, yaitu ”Al-Jama’ah”.

  Keterangan
  :
  Hadits ini
  diriwayatkan oleh :
  1. Abu Dawud :
   Kitabus Sunnah, bab Syarhus Sunnah 4 : 198 nomor 4597. Dan hadits di atas
   adalah lafadz Abu Dawud.
  2. Darimi 2 : 241
   bab Fii Iftiraaqi Hadzihil Ummah.
  3. Imam Ahmad dalam
   Musnadnya 4 : 102
  4. Hakim dalam kitab
   Al-Mustadrak 1: 128.
  5. Al-Aajurriy dalam
   kitab ”Asy-Syari’ah” hal : 18
  6. Ibnu Abi’Ashim
   dalam kitab As-Sunnah 1 : 7 nomor 1 dan 2.
  7. Ibnu Baththah Fil
   Ibanati Kubra 1 : 221, 223 nomor 245 dan 247.
  8. Al-Laalikai dalam
   kitab ‘Syarhu Ushuulil i’tiqad Ahlis Sunnah wal Jama’ah 1 : 101-102 nomor 150
   tahqiq Dr Ahmad Sa’ad Hamdan.
  9. Ashbahaani dalam
   kitab ”Al-Hujjah Fi Bayaanil Mahajjah” fasal Fidzikril Ahwa’ al Madzmumah al
   Qismul Awwal hal 177 nomor 107.
  Semua Ahli Hadits
  tersebut di atas meriwayatkan dari jalan :
  size=2>
  Shafwah bin ‘Amr,
  ia berkata : Telah memberitakan kepadaku Azhar bin Abdullah Al-Hauzani dari Abu
  ‘Amr Abdullah bin Luhai dari Mu’awiyah.
  size=2>
  RAWI
  HADITS
  size=2>

  1. Shafwah bin ‘Amir bin Haram as-Saksakiy : Ia dikatakan Tsiqah oleh Al-‘Ijliy,
  Abu
  Hatim,
  Nasa’i, Ibnu Sa’ad, ibnul Mubarak dan lain-lain.
  • Dzahabi berkata :
   Mereka para ahli hadits mengatakan ia orang Tsiqah.
  • Ibnu Hajar
   berkata : Ia orang Tsiqah.

  (Lihat :
  Tahdzibut Tahdzib IV : 376. Al-Jarhu wat Ta’dil IV : 422. Taribut Tahdzib I :
  368, Al-Kasyif  II : 27).


  2. Azhar bin Abdullah Al-Haraazi. Ia dikatakan Tsiqah oleh  Al-I’jiliy dan
  Ibnu Hibban.
  size=2>Imam   Dzahabi berkata :  Ia seorang  tabi’in
  dan  haditsnya hasan.  Ibnu Hajar face=Arial,Helvetica,sans-serif color=black size=2>berkata : Ia Shaduq (orang
  yang benar) dan ia dibicarakan tentang nashb.
  (Lihat : Mizanul
  I’tidal  I:173. Taqribut Tahdzib I:52. Ats-Tsiqat oleh Al-‘Ijily hal.59
  dan ASt-Tsiqat
  oleh Ibnu hibban  IV : 38).
  size=2>

  3. Abu ‘Amir Al-Hauzani ialah Abu Amir Abdullah bin Luhai.
  • Abu Zur’ah dan
   Daraquthni berkata : ia tidak apa-apa yakni boleh dipakai.
  • Al’Ijily dan Ibnu
   Hibban mengatakan dia orang Tsiqah.
  • Dzahabi dan Ibnu
   Hajar berkata : Ia orang Tsiqah.

  (Liha:
  Al-Jarhu wa Ta’dil V : 145. Tahdzibut Tahdzib V : 327. Taqribut-Tahdzib 1 :
  444 dan Al-kasyif II : 109).

  size=2>
  DERAJAT
  HADITS
  size=2>
  Derajat hadits ini
  : HASAN, karena ada rawi Azhar bin Abdullah, tetapi hadits ini menjadi SHAHIH
  dengan SYAWAHIDNYA.
  size=2>
  Hakim berkata :
  Sanad-sanad hadits (yang banyak) ini harus dijadikan hujjah untuk menshahihkan
  hadits ini. Dan Imam Dzahabi menyetujuinya. (lihat : Al-Mustadrak I :
  128).
  size=2>
  Syaikhul Islam
  Ibnu Taimiyah berkata : Hadits ini Shahih Masyhur (lihat : Silsilah Hadits
  Shahih I : 359 oleh Syaikh Al-Albani).
  size=2>
  Artinya
  :

  ”Dari
  Auf bin Malik ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa
  Sallam : ”Sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 (tujuh puluh tiga)
  golongan, satu golongan masuk surga, dan tujuh puluh dua golongan masuk
  neraka”. Beliau ditanya : ”Ya Rasulullah, Siapakah satu golongan itu ?”.
  Beliau menjawab ; ”Al-Jama’ah”.

  size=2>Keterangan.
  Hadits ini
  diriwayatkan oleh :
  1. Ibnu Majjah :
   Kitabul Fitan, bab Iftiraaqil Umam II:1322 nomor 3992.
  2. Ibnu Abi ‘Ashim
   1:32 nomor 63
  3. Al-Laaikaaiy
   Syarah Ushul I’tiqaad Ahlis Sunnah Wal Jama’ah 1:101.
  Semuanya
  meriwayatkan dari jalan ‘Amr bin ‘Utsman, telah menceritakan kepada kami ‘Abbad
  bin Yusuf, telah menceritakan kepadaku Sahfwan bin ‘Amr dari Rasyid bin Sa’ad
  dari ‘Auf bin Malik.
  size=2>
  size=2>
  color=black>RAWI HADITS.
  1. ‘Amr bin ‘Utsman
   bin Sa’id bin Katsir Dinar Al-Himshi. Nasa’i dan Ibnu Hibban mengatakan : Ia
   orang Tsiqah (lihat : Tahdzibut Tahdzib VIII:66-67).
  2. ‘Abbad bin Yusuf
   Al-Kindi Al-Himshi. Ibnu ‘Adiy berkata : Ia meriwayatkan dari Shafwan dan
   lainnya hadits-hadits yang ia menyendiri dalam meriwayatkannya. Ibnu Hajar
   berkata : Ia maqbul (yakni bisa diterima haditsnya bila ada mutabi’nya).
   (Lihat Mizanul I’tidal II:380. tahdzibut Tahdzib V:96-97. Taqribut Tahdzib
   I:395).
  3. Shafwan bin ‘Amr
   : Tsiqah (Taqribut Tahdzib I:368).
  4. Rasyid bin Sa’ad
   : Tsiqah (Tahdzib III:225. Taqribut tahdzib I:240).
  size=2>
  DERAJAT
  HADITS
  size=2>
  Derajat hadits ini
  : HASAN karena ada ‘Abbad bin Yusuf, tetapi harus mejadi SHAHIH dengan beberapa
  SYAWAHIDNYA.
  size=2>
  Syaikh Muhammad
  Nashiruddin Al-Albani mengatakan hadits ini SHAHIH dalam Shahih Ibnu Majah II:36
  nomor 3226 cetakan Maktabul Tarbiyah Al’Arabiy Liduwalil Khalij cet: III tahun
  1408H.
  size=2>
  Hadits tentang
  terpecahnya umat menjadi 73 golongan diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik
  dengan mempunyai 8 (delapan) jalan (sanad) di antaranya dari jalan Qatadah
  diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 3993. Imam Bushiriy berkata : Isnadnya Shahih
  dan rawi-rawinya tsiqah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Ibnu
  Majah No. 3227. (Lihat : 7 sanad yang lain dalam Silsilah Hadits Shahih
  1:360-361.
  size=2>
  Imam Tirmidzi
  meriwayatkan dalam kitabul Iman, bab Maaja’ Fiftiraaqi Hadzihi Ummah No. 2779
  dari shahabat Abdullah bin ‘Amr bin Al-Ash dan Imam Al-Lalikaiy juga
  meriwayatkan dalam kitabnya Syarah Ushulil I’tiqad Ahlis Sunnah wal Jama’ah I:99
  No. 147 dari shahabat dan dari jalan yang sama, degan ada tambahan pertanyaan,
  yaitu : Siapakah golongan yang selamat itu ?. Beliau SAW menjawab :

  ”MAA
  ANAA ‘ALAIYHI WA-ASH-HAABII”

  ”Ialah
  golongan yang mengikuti jejak-Ku dan jejak para
  shahabat-Ku”.

  size=2>
  RAWI
  HADITS
  size=2>
  Dalam sanad hadits
  ini ada rawi yang lemah  yaitu : Abdur Rahman bin Ziyad bin An’um
  Al-ifriqy. Ia dilemahkan oleh Yahya bin Ma’in, Imam Ahmad, Nasa’i dan selain
  mereka. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata : Ia lemah hapalannya.(Tahdzib
  VI:157-160. Taqribut Tahdzib I:480).
  size=2>
  size=2>
  DERAJAT
  HADITS
  size=2>
  Imam Tirmidzi
  mengatakan hadist ini HASAN, karena banyak syawahidnya. Bukan beliau menguatkan
  rawi ini, karena dalam bab Adzan beliau melemahkan rawi ini. (Lihat : Silsilah
  Al-Hadits Shahihah No. 1348 dan Shahih Tirmidzi No. 2129).

  size=2>
  size=2>
  color=black>KESIMPULAN.
  size=2>
  Kedudukan
  hadits-hadits di atas setelah diadakan penelitian oleh para Ahli Hadits, maka
  mereka berkesimpulan bahwa hadits-hadits tentang terpecahnya umat ini menjadi 73
  (tujuh puluh tiga) golongan, 72 (tujuh puluh dua) golongan masuk neraka dan satu
  golongan masuk surga adalah HADITS SHAHIH yang memang datangnya dari Rasulullah
  SAW, dan tidak boleh seorangpun meragukan tentang keshahihan hadits-hadits
  tersebut, kecuali kalau dia dapat membuktikan secara ilmu hadits tentang
  kelemahan hadits-hadits tersebut.
  size=2>
  size=2>
  color=black>SEBAGIAN YANG
  MELEMAHKAN
  .
  size=2>
  Ada sebagian orang
  yang melemahkan hadits-hadits tersebut, karena melihat jumlah yang berbeda-beda,
  yakni ; di suatu hadits tersebut 70, di hadits lain disebut 71, di hadits lain
  lagi disebutkan 72 terpecahnya dan satu masuk surga. Oleh karena itu saya akan
  terangkan tahqiqnya, berapa jumlah firqah yang binasa itu.?.
  1. Di hadits ‘Auf
   bin Malik dari jalan Nu’aim bin Hammad, yang diriwayatkan oleh Bazzar I:98 No.
   172 dan Hakim IV:130 disebut 70 lebih dengan tidak menentukan jumlahnya yang
   pasti. Tetapi sanad hadits ini LEMAH karena ada Nu’aim bin Hammad. Ibnu Hajar
   berkata : Ia banyak salahnya. Nasa’i berkata :Ia orang yang lemah. (Lihat :
   Mizanul I’tidal IV:267-270. Taqribut Tahdzib II:305 dan Silsilah Hadits
   Dha’ifah dan Maudhu’ah oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani).
  2. Di hadits Sa’ad
   bin Abi Waqqash dari jalan Musa bin ”Ubaidah ar-Rabazi yang diriwayatkan oleh
   Al-Ajurriy Fisy-”Syari’ah”, Bazzar fi ”Kasyfil Atsar” No.284 dan Ibnu
   Baththah Fil ”Ibanatil Kubra” No. 242,245,246, disebut 71 golongan
   sebagaimana Bani Israil. Tetapi sanad hadits ini LEMAH karena Musa bin
   ‘Ubaidah adalah rawi LEMAH. (lihat : Taqribut-Tahdzib II : 286).
  3. Di hadits ‘Amr
   bin Auf dari jalan Katsir bin Abdillah, dan dari Anas dari jalan Al-Walid bin
   Muslim yang diriwayatkan oleh Hakim I:129 dan Imam Ahmad, disebut 72 golongan.
   Tetapi sanad ada dua rawi di atas (Taqribut Tahdzib II:132, Mizanul I’tidal
   IV:347-348 dan Taqribut Tahdzib II:336).
  4. Di hadits Abu
   Hurairah, Mu’awiyah ‘Auf bin Malik, Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, Ali bin Abi
   Thalib dan sebagian dari jalan Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh para Imam
   ahli hadits disebut 73 golongan, yaitu ; 72 golongan masuk neraka dan 1 (satu)
   golongan masuk surga, dan derajat hadits-hadits ini adalah shahih sebagaimana
   sudah dijelaskan di atas.
  color=black>TARJIH.
  size=2>
  Hadits-hadist yang
  menerangkan tentang terpecahnya ummat menjadi 73 (tujuh puluh tiga) golongan
  adalah lebih banyak sanadnya dan lebih kuat dibanding hadits-hadits yang
  menyebut 70,71 atau 72.
  size=2>
  size=2>
  color=black>MAKNA HADITS.
  size=2>
  Sebagian orang
  menolak hadits-hadits yang shahih karena mereka lebih mendahulukan akal
  ketimbang wahyu, padahal yang benar adalah wahyu yang berupa nash Al-Qur’an dan
  Sunnah yang shahih lebih tinggi dan lebih utama dibanding dengan akal manusia,
  karena manusia ini adalah lemah, jahil (bodoh), zhalim, sedikit ilmunya, sering
  berkeluh kesah, sedangkan wahyu tidak ada kebathilan di dalamnya
  (41:42).
  size=2>
  Adapun soal makna
  hadits masih musykil (sulit dipahami) maka janganlah cepat-cepat kita menolak
  hadits-hadits shahih, karena betapa banyaknya hadits-hadits shahih yang belum
  kita pahami makna dan maksudnya .!!
  size=2>
  Yang harus digaris
  bawahi adalah bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih tahu daripada kita. Rasulullah SAW
  menerangkan bahwa umatnya akan mengalami perpecahan dan perselisihan dan akan
  menjadi 73 (tujuh puluh tiga) firqah,semuanya ini telah terbukti. Yang
  terpenting bagi kita sekarang ini ialah berusaha mengetahui tentang
  kelompok-kelompok yang binasa dan golongan yang selamat serta ciri-ciri mereka
  berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah As-Shahihah dan penjelasan para shahabat dan
  para Ulama Salaf, agar kita menjadi golongan yang selamat dan menjauhkan diri
  dari kelompok-kelompok sesat yang kian hari kian berkembang.
  Wallahu
  ‘alam.

 

———-
Sumber: JILBAB.OR.ID – www.jilbab.or.id – Minggu,14 Maret 2004/22 Muharram 1425H

Print Friendly