Serba Pertama dalam Sejarah Dakwah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

Ibnu Katsir rahimahullahu ta’ala pernah mengatakan di dalam kitab Al Bidayah wan Nihayah,

Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa yang merdeka adalah Abu Bakar Ash Shiddiq.

Yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid.

Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak adalah Zaid bin Haritsah.

Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib.

Yang Pertama kali menampakkan Islam ada tujuh: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Abu Bakar, Ammar dan ibu beliau—Sumayyah, Shuhaib, Bilal, dan Al Miqdam.

Yang pertama kali berdakwah mengajak kepada Allah dan rasulNya adalah Abu Bakar Ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu.

Yang pertama kali memuliakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan salam yang islami adalah Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu ‘anhu.

Yang pertama kali hijrah ke Habasyah dari kalangan sahabat Rasulullah adalah Utsman bin Affan dan istri beliau—Ruqayyah putri Rasulullah.

Yang pertama kali hijrah ke Madinah dari sahabat-sahabat Rasulullah kalangan muhajirin Quraisy Bani Makhzum adalah Abu Salamah bin Abdil Asad bin Hilal bin Abdullah bin Amr bin Makhzum.

Awal tahun Islam adalah bulan Rabi’ul Awwal, karena bulan itu adalah bulan ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hijrah.

Masjid yang pertama kali dibangun di Madinah adalah Masjid Quba’. Bahkan masjid ini adalah masjid pertama yang dijadikan sebagai masjid jami’ di dalam agama ini pada tahun pertama hijriah.

Perang pertama yang diikuti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah Perang Abwa’. Setelah itu, Perang Buwath, dan Perang Al ‘Usyairah.

Sumber: Abu ‘Ammar Yasir Al ‘Adni. Al Hidayah fi Tartib Fawa-id Al Bidayah wan Nihayah lil Hafizh Ibn Katsir. Kairo: Darul Atsar. 1422 H/2002 M, hal. 115-116.

———-
Sumber: DakwahIslam.Net – www.dakwahislam.net – Sabtu,27 Agustus 2016/23 Dzulkaidah 1437H

Print Friendly